Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a www.android.hu oldalon elérhető webáruházat (a továbbiakban: "Webáruház") felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője a VIRAL MEDIA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1. 3. ép. I. em.; cégjegyzékszám: 01-09-987685; adószám: 22734015-2-42; a továbbiakban: "Szolgáltató"). A www.android.hu weboldal használatára vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a www.android.hu webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
 2. A Webáruházban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendők, és az Áfát tartalmazzák.
 3. A Webáruházban található termékek nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, illetve adott esetben fotót is közölhet azokról, ugyanakkor a termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Webáruház felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről.

2. A rendelés menete

 1. A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez kötött.
 2. A termék(ek) kiválasztását, kosárba tételét követően átvételi és fizetési módot kell választani. Amíg az adott rendelés nem kerül véglegesítésre, a felhasználónak módjában áll a vásárlói kosarat, illetve az azzal kapcsolatosan megadott adatokat módosítani.
 3. A Webáruházon az alábbi fizetési és szállítási módok választhatók:
  1. Fizetési mód: Utánvét
  2. Szállítási mód: Ingyenes szállítás
 4. A "Rendelés megerősítése" gomb megnyomásával a felhasználó a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a vevő adatait, a kiválasztott termékmegnevezést, illetve darabszámot, továbbá a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés összértékét, és a szállítási feltételeket. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a felhasználónak felróható (így különösen a hibás adatbevitelért).

3. A rendelés feldolgozása

 1. A fenti módon, a Szolgáltató és a felhasználó között létrejövő szerződés utólagosan, online felületen hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendeléskor generált azonosítószám.
 2. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi el a felhasználó részére.
 3. A leadott megrendeléseket a Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában jelzett időpontig teljesíti, de legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15 napon belül.
 4. Amennyiben a rendelés feldolgozása során kiderül, hogy a kiválasztott termék nincs raktáron, vagy bármilyen egyéb okból mégsem elérhető, a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a felhasználót erről, illetve 30 napon belül visszautalja a felhasználó által, az adott megrendeléssel már elutalt összeget; kivéve, ha a felhasználó jelzi, hogy későbbi teljesítést is elfogad. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 5. A Szolgáltató mindent megtesz a Webáruházban feltüntetett információk pontosságáért, illetve a készletek aktualizálásáért, ugyanakkor tájékoztatja a felhasználókat, hogy a megjelenített termékeket nem Szolgáltató állítja elő, ezért az esetleges hibákért, elírásokért adott esetben harmadik személy lehet a felelős. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a továbbiakban: "Kormányrendelet") és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

4. Elállás, felmondás

 1. A Kormányrendelet értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhezvételét követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
 2. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Elállás esetén a terméket vevő saját költségén köteles a Szolgáltató címére (1089 Budapest, Elnök utca 1. 3. ép. I. em.) visszaküldeni. A Szolgáltatónak utánvéttel küldött küldeményt nem áll módjában fogadni. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti vevő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat kizárólag a teljes rendeléstől való elállás esetén téríti vissza a Szolgáltató. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Különleges feltételekkel intézett kiszállítás (pl. expressz) esetén a normál árú házhoz szállítási díjat téríti meg a Szolgáltató. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
  3. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a vevőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
  4. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:
   • olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
   • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
   • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
   • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
   • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
   • A Szolgáltató követelheti a vevőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.
 3. Amennyiben a vevő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 4. A megrendelt termékek hibája esetén a vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.
 5. Kellékszavatosság helyett a vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
 6. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 7. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.
 8. Felelősség korlátozása: A VIRAL MEDIA Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
 9. Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a android.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
 10. A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért. A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.

5. Panaszkezelés

 1. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 1089 Budapest, Elnök utca 1. 3. ép. I. em.
 2. A Szolgáltató tájékoztatja a továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.
 3. A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, a weboldalon megjelölt úton, vagy az info@android.hu e-mail címen.
 4. A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
 5. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 6. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
 7. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  1. a felhasználó neve, lakcíme,
  2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  3. a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  4. a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a felhasználó aláírása,
  6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 8. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül ad írásban, érdemben választ és intézkedik annak közlése iránt.
 9. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 10. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 11. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefonszáma: (1) 488-2131; fax száma: (1) 488-2186; e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu).

6. Záró rendeletek

1.A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

2. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.

3. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. november 26. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezek a módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

Budapest, 2015. november 26.